🎼 EXO Lyrics

🎼 EXO Lyrics

@exo_lyric

EXO Emoji Lyric 🎼✨

تاسیس: ۲/اردیبهشت/۱۳۹۵
برای استفاده صحیح از لایریک ها حتما #راهنما رو مطالعه کنید!
–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-
🆔 @Kpop_Emoji_lyric_bot
درخواست و پیشنهادات شما ☝️🏻

Subscribers: 15