๛·࣭࣪‌⸱🫐青𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢

๛·࣭࣪‌⸱🫐青𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢

@thisismybluedream

╭❀꒱↷⌗
┊ ┊ [ welcome
┊ ┊ to my ..
┊ ┊ ๛·࣭࣪‌⸱🫐青𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢]
_________
#ENTP ⚜
______
🫐
_______
@ThisIsMyBlueDream ⚜🫐🔜 link

Subscribers: 29

چقد گرمه دارم میمیرم

واقعا حس میکنم استعدادی تو درست کردن برنج ندارم قرار نبود دمی بشه .. فک کنم قسمتای زیری هم تَه‌دیگ شده

ولی خورشتش خوب شد
اولین بار بود خورشت آلو اسفناج درست میکردم

یادم رفته بود فردا کلاس دارم چون دو هفته بود نمیرفتم بخاطر اینکه حتی حوصله خودمم نداشتم
الان من موندم کلی نقاشی

فردا صبح قراره دوباره موهامو کوتاه کنم بعد برم بیرون با دوستم

/) /) ~ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ( •-• ) ~ ♡ 4star, harmony, ice ♡ /づづ ~ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ThisIsMyBlueDream

فردا کلی کار دارم و خوابم نمیبره = استرس

کیکمو گرفتم دستم عکس بگیرم نزدیک بود لیز بخوره بیفته رومㅠㅠ
با یاری مادر نجات یافتم

๛·࣭࣪‌⸱🫐青𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢