تورکی تایم 2

@turkitime2

انتقاد و پیشنهاد و مشکل و تبلیغات داشتید با ایدی زیر در ارتباط باشید
@power_id

کانال پشتیبان ما 👇
@turkitime5

Subscribers: 3,082

***😍***قسمت 5 سریال فوق العاده [#داستان\_یک\_پری](?q=%23%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D8%B1%DB%8C) [#Bir\_Peri\_Masali](?q=%23Bir_Peri_Masali) با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود …

😍قسمت 5 سریال فوق العاده #داستان_یک_پری #Bir_Peri_Masali با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب کانال خصوصی ب ایدی زیر پیام دهید
@Viptto

👆👆👆

***😍***قسمت 2 سریال فوق العاده [#تله](?q=%23%D8%AA%D9%84%D9%87) [#Tuzak](?q=%23Tuzak) با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود …

😍قسمت 2 سریال فوق العاده #تله #Tuzak با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب کانال خصوصی ب ایدی زیر پیام دهید
@Viptto

👆👆👆

***😍***قسمت 4 سریال فوق العاده [#در\_انتهای\_شب](?q=%23%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8) [#Gecenin\_Ucunda](?q=%23Gecenin_Ucunda) با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود …

😍قسمت 4 سریال فوق العاده #در_انتهای_شب #Gecenin_Ucunda با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب کانال خصوصی ب ایدی زیر پیام دهید
@Viptto

👆👆👆

***😍***قسمت 21 سریال جدید [#بازی\_سرنوشتم](?q=%23%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%85) [#Kaderimin\_Oyunu](?q=%23Kaderimin_Oyunu) با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب …

😍قسمت 21 سریال جدید #بازی_سرنوشتم #Kaderimin_Oyunu با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب کانال خصوصی ب ایدی زیر پیام دهید
@Viptto

👆👆👆

***😍***قسمت 25 سریال جدید [#Aziz](?q=%23Aziz) [#عزیز](?q=%23%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2) با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب …

😍قسمت 25 سریال جدید #Aziz #عزیز با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب کانال خصوصی ب ایدی زیر پیام دهید
@Viptto

👆👆👆

***😍***قسمت 21 سریال جدید [#محکوم](?q=%23%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85) [#Mahkum](?q=%23Mahkum) با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب …

😍قسمت 21 سریال جدید #محکوم #Mahkum با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب کانال خصوصی ب ایدی زیر پیام دهید
@Viptto

👆👆👆

***😍***قسمت 30 سریال جدید [#بارباروس\_ها](?q=%23%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%87%D8%A7) [#Barbaroslar](?q=%23Barbaroslar) با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب …

😍قسمت 30 سریال جدید #بارباروس_ها #Barbaroslar با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب کانال خصوصی ب ایدی زیر پیام دهید
@Viptto

👆👆👆

***😍***قسمت 136 سریال فوق العاده [#روزی\_روزگاری\_درچوکوروا](?q=%23%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DA%86%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7) [#bir\_zamanlar\_çukurova](?q=%23bir_zamanlar_%C3%A7ukurova) با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود …

😍قسمت 136 سریال فوق العاده #روزی_روزگاری_درچوکوروا #bir_zamanlar_çukurova با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب کانال خصوصی ب ایدی زیر پیام دهید
@Viptto

👆👆👆

***😍***قسمت 42 سریال جدید [#دختر\_پشت\_پنجره](?q=%23%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87) [#Camdaki\_Kiz](?q=%23Camdaki_Kiz) با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب …

😍قسمت 42 سریال جدید #دختر_پشت_پنجره #Camdaki_Kiz با زیرنویس فارسی چسبیده در کانال خصوصی قرار گرفت جهت دانلود و ورود ب کانال خصوصی ب ایدی زیر پیام دهید
@Viptto

👆👆👆