fairy music tale

fairy music tale

@musicmiraculous

Let's dance until our feet hurt more than our hearts

Subscribers: 89

برادر هایت احمق اند که در چیز های زیبا قدرت را نمی بینند. 
بیا اینجا فرزندم، بگذار چشم هایت را ببینم، چون زیبایی چشم هایت مرا قوی تر میکند

او زمزمه کرد: به صحبت درختان در خواب گوش دهید، آنها چه رویا های خوبی دارند

چقدر خودتون و گول میزنین تا قبول نکنین آدم بدی هستین

نمی دانم فقط کمی بخواب. حتی اگر آن را حل نکند به من اجازه میدهد برای مدتی از تمام مشکلاتم …

نمی دانم فقط کمی بخواب. حتی اگر آن را حل نکند به من اجازه میدهد برای مدتی از تمام مشکلاتم فرار کنم

چون اگر مدت زیادی از چیزی دور بمانید و فرار کنید ،مدتی بعد تبدیل به چیزی میشوید که نمیتوانید از آن رهایی یابید من میدانستم بد ترین بخشش این بود که من با وجود اینکه می دانستم به انجام آن ادامه دادم ،مثل یک بیمار سرطانی در مرحله ی آخر بودم که هر بار از درمان امتناع میکند نمی گذاشتم روحم خوب شود

A Mediterranean harbour with classical ruins, a figure of Neptune and a fountain in the foreground

fairy music tale

There is a story here but what's happening is up to u

هایده گوش کنید، تا زنده اید هایده گوش کنید